Najlepsze przepisy kulinarne. Zdradzamy sekretne przepisy naszych babć oraz przepisy kulinarne współczesnej kuchni.
» Strona Główna
wtorek, 2 marca , 2021

Regulamin - Darmowe ogłoszenia, przepisy kulinarne, informacje.

 

Regulamin serwisu aleBabka

1. REGULAMIN

Niniejszy REGULAMIN określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez ADMINISTRATORA udostępnianych w ramach serwisu ALEBABKA. Korzystając z serwisu ALEBABKA w jakiejkolwiek formie UŻYTKOWNIK akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego REGULAMINU.

2. DEFINICJE

ALEBABKA

serwis informacyjno-ogłoszeniowy on-line prowadzony przez ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR

Podmiot zarządzający i prowadzący serwis ALEBABKA, którym jest: Artur Bigosiński

REGULAMIN

Niniejszy regulamin świadczenia usług elektronicznych przez ADMINISTRATORA dostępny na podstronach witryny internetowej: www.alebabka.pl

TOWAR, PRODUKT, USŁUGA

rzecz ruchoma lub prawo, które może być przedmiotem ogłoszenia w serwisie ALEBABKA, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która została zarejestrowana w serwisie ALEBABKA według obowiązującej procedury i może korzystać z usług serwisu, oferując w zamieszczanych ogłoszeniach towary, produkty bądź usługi

 

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU ALEBABKA

Wszelkie prawa własności intelektualnej chronione zarówno prawem polskim, jak i umowami międzynarodowymi na wszelkich znanych obecnie oraz mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji do serwisu ALEBABKA zachowuje ADMINISTRATOR, który jest jedynym i wyłącznym ich właścicielem.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE ALEBABKA

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu ALEBABKA konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW z włączoną obsługą plików "cookies" oraz skryptów java).

 

Pobierane informacje :

- dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, adres IP),

- pliki Cookies: przechowywany jest tylko identyfikator sesji PHP.

 

3.2 REJESTRACJA

3.2.1 Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: www.alebabka.pl Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 

3.2.2 Przy rejestracji UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do podania prawdziwych danych teleadresowych (imię, nazwisko, e-mail). Podanie nieprawdziwych danych stanowi naruszenie REGULAMINU, które upoważnia ADMINISTRATORA do zablokowania lub usunięcia konta UŻYTKOWNIKA. 

3.2.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany czy to w danych adresowych, czy kontaktowych.

3.2.4 Dokonując rejestracji w serwisie ALEBABKA, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą załącznik do nn. REGULAMINU. Przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA polega w szczególności na ich gromadzeniu oraz ewentualnym przekazaniu  podmiotom współpracującym w celach marketingowych.

 

3.2.5 ADMINISTRATOR może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez UŻYTKOWNIKA od potwierdzenia zgłoszonych danych osobowych, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu lub oświadczenia w formie pisemnej.

 

3.2.6 UŻYTKOWNIK może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. ADMINISTRATOR rozpatruje wniosek w ciągu kilku dni roboczych. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

3.2.7 Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta.

3.2.8 ADMINISTRATOR informuje UŻYTKOWNIKA o wszelkich decyzjach dotyczących jego konta, w tym odmowie usunięcia danych, odrzuceniu zarejestrowanego konta, zawieszeniu lub usunięciu konta na adres e-mail podany przez UŻYTKOWNIKA przy rejestracji. Przyjmuje się, że UŻYTKOWNIK zapoznał się z wiadomością wysłaną na jego adres e-mail.

 

3.3. Warunki korzystania z konta użytkownika

3.3.1 UŻYTKOWNIK ma możliwość dokonywania zmian swoich danych poprzez panel administracyjny konta

3.3.2 Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

3.3.3 ADMINISTRATOR może zawiesić lub usunąć konto UŻYTKOWNIKA (na stałe lub tymczasowo) w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu.

3.3.4 UŻYTKOWNIK, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody ADMINISTRATORA.

3.3.5 ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu ALEBABKA.

 

3.4 MÓJ SKLEP

W usłudze MÓJ SKLEP, UŻYTKOWNIK ma możliwość zamieszczenia informacji dotyczących jego działalności gospodarczej oraz zasad i warunków transakcji sprzedaży/kupna w których pośredniczy. Zawartość stron dla usługi MÓj SKLEP podlega moderowaniu przez ADMINISTRATORA.

Treści stron dla usługi MÓJ SKLEP nie mogą być sprzeczne z zasadami REGULAMINU, w szczególności nie może zawierać:

§ informacji dotyczących przebiegu transakcji z innymi Użytkownikami,

 

§ zasad przeprowadzania transakcji, które są sprzeczne z obowiązującym prawem lub Regulaminem

4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 

4.1 ADMINISTRATOR nie odpowiada w żaden sposób w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, za dane osobowe i teleadresowe wprowadzone do systemu przy zakładaniu lub modyfikacji kontra oraz treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem serwisu ALEBABKA, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 

4.2 Odpowiedzialność za treść danych osobowych i teleadresowych wprowadzonych do systemu przy zakładaniu lub modyfikacji konta, za treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem serwisu ALBABKA, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność ponoszą wyłącznie osoby, które je wprowadziły.

 

4.3 ADMINISTRATOR jako właściciel i zarządca serwisu ALEBABKA dołoży wszelkich starań, aby serwis ALEBABKA działał bez zakłóceń w sposób ciągły.

 

4.4 ADMINISTRATOR nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, za transakcje sprzedaży/kupna zawierane przez UŻYTKOWNIKÓW. 

ADMINISTRATOR nie odpowiada również za jakość, bezpieczeństwo lub legalność TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG, oferowanych w ramach zamieszczonych ogłoszeń,  prawdziwość ich opisu, solidność, wady fizyczne i prawne.

 

5. PRYWATNOŚĆ

5.1 Politykę Prywatności serwisu ALEBABKA stanowi załącznik nr 2 do nn. REGULAMINU. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z serwisu ALEBABKA, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Polityki Prywatności serwisu ALEBABKA.

 

5.2 Dane osobowe UŻYTKOWNIKA będą przekazywane również  w przypadkach prawem przewidzianych, na żądanie właściwych organów państwa w granicach ich kompetencji.

 

5.3 ADMINISTRATOR może w celach marketingowych przetwarzać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez serwis ALEBABKA oraz przekazywania ich podmiotom zależnym. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

6.1 Zasady ogólne

 

6.1.1 ADMINISTRATOR nie jest stroną w ewentualnych transakcjach  kupna/sprzedaży TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG  pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI 

 

6.1.2 ADMINISTRATOR nie jest zobowiązany do sprawdzania TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG oferowanych w zamieszczanych ogłoszeniach. Każde ogłoszenie  może jednak zostać zweryfikowane przez ADMINISTRATORA. AMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego REGULAMINU oraz obowiązujących  przepisów prawa lub szkodzących wizerunkowi serwisu.

 

6.1.3 Poprzez wystawienie ogłoszenia zawierającego w swojej ofercie TOWAR, PRODUKT lub USŁUGĘ, wystawiający UŻYTKOWNIK oświadcza, że jest uprawniony do przeniesienia ich własności na rzecz osób trzecich, co jest równoznaczne z posiadaniem prawa własności do oferowanych w zamieszczanych ogłoszeniach TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG.

 

6.1.4 UŻYTKOWNIK zamieszczający ogłoszenie ma obowiązek prawidłowego kwalifikowania oferowanych TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG do odpowiadających im kategorii. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub usunięcia ogłoszenia, które błędnie zostało zakwalifikowane do niewłaściwych kategorii.

 

6.1.5 TOWARY, PRODUKTY o nieznanym stanie sprawności technicznej powinny być opisane jako "uszkodzone" i wystawione w odpowiedniej kategorii z odpowiednim opisem.

 

6.1.6 Przedmiotem ogłoszenia w serwisie ALEBABKA mogą być TOWARY, PRODUKTY i USŁUGIi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego REGULAMINU, a nie stanowią TOWARÓW, PRODUKTÓW lub USŁUG zakazanych.

6.2 Zamieszczanie ogłoszeń i skutki prawne.

6.2.1 Wystawienie ogłoszenia rozpoczyna się z chwilą jego wyemitowania w serwisie ALEBABKA  na ogólnodostępnym panelu.

 

6.2.2 Zamieszczając ogłoszenie, w którym oferowany jest TOWAR, PRODUKT lub USŁUGA należy określić w nim elementy istotne oferty.

 

6.2.3 Elementami istotnymi oferty są: precyzyjne określenie TOWARU, PRODUKTU, USŁUGI oraz termin zakończenia ogłoszenia.

 

6.2.4 Wystawiając ogłoszenie UŻYTKOWNIK zobowiązany jest podać podstawowy opis oraz zakwalifikować je do odpowiedniej kategorii. W szczególności wystawiający ogłoszenie UŻYTKOWNIK, zobowiązany jest podać wszelkie wady fizyczne oferowanego w nim TOWARU, PRODUKTU oraz zamieścić fotografię lub kilka fotografii dotyczącej oferty.

 

6.2.5 W każdym, zamieszczanym  ogłoszeniu UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wskazać warunki i zasady wykonania transakcji, w tym dopuszczalne formy płatności, warunki dostawy towaru, wszelkie opłaty dodatkowe nie zawarte w oferowanej cenie.

 

6.2.6 Ogłoszenie kończy się wraz z:

a) upływem czasu na jaki zostało wystawione,

b) zakończeniem lub usunięciem ze strony wystawiającego UŻYTKOWNIKA

c) zawieszeniem lub usunięciem ze strony Administratora w przypadku złamania postanowień Regulaminu.

 

6.2.7 ADMINISTRATOR może wyróżnić UŻYTKOWNIKÓW, których oferty mają najwyższą jakość lub UŻYTKOWNIKÓW współpracujących z serwisem  ALEBABKA , przyznając im status PREFEROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

6.3 Zakazane praktyki.

 

6.3.1 Zakazane są działania obejmujące:

- oferowanie w ogłoszeniach TOWARÓW, PRODUKTÓW uszkodzonych bez ich opisu.

- zamieszczania w ogłoszeniach treści oraz materiałów  o charakterze pornograficznym

- utrudnianie lub destabilizowanie działania serwisu.

- korzystanie z kont innych UŻYTKOWNIKÓW oraz odstępowania swojego konta osobom trzecim.

- reklamowania konkurencyjnych serwisów.

- używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe i naruszanie szeroko rozumianej net-etykiety,

7. Opłaty  w serwisie ALEBABKA.

7.1 Szczegółowe zasady dotyczące opłat obowiązujących w serwisie ALEBABKA zamieszczone są w zakładce Płatności jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

 

7.2 ADMINISTRATOR wystawia faktury VAT za korzystanie z płatnych usług serwisu na żądanie UŻYTKOWNIKA.

 

7.3 PREFEROWANY UŻYTKOWNIK korzysta z preferencyjnych warunków płatności za usługi serwisu ALEBABKA, zgodnie z tabelą opłat  lub na warunkach określonych w odrębnej umowie partnerskiej.

8. REKLAMACJE

8.1 Każdy UŻYTKOWNIK ma prawo złożenia pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego ADMINISTRATOROWI na adres e-mail: admin@alebabka.pl 

 

8.2 Rozpatrzenie reklamacji kończy się sporządzeniem raportu przez konsultanta ADMINISTRATORA oraz wysłaniem go na aktualny adres poczty elektronicznej zgłoszony przy rejestracji lub modyfikacji danych konta.

 

8.3 UŻYTKOWNIK niezadowolony z rozpatrzenia reklamacji ma prawo rezygnacji z korzystania z usług serwisu ALEBABKA, 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Klauzula salwatoryjna.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień REGULAMINU jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, REGULAMIN w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.

 

9.2 Prawa własności intelektualnej.

 

9.2.1. UŻYTKOWNIK oświadcza, iż jest mu wiadome, iż wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu ALEBABKA należą do ADMINISTRATORA. Inne znaki towarowe oraz utwory prawno-autorskie są używane w serwisie za zgodą ich stosownych właścicieli.

 

9.2.2 Odpowiedzialność za użyte w zamieszczanych ogłoszeniach treści, utwory prawno-autorskie oraz znaki towarowe ponosi wyłącznie UŻYTKOWNIK.

 

9.3 Wejście REGULAMINU w życie.

 

9.3.1 ADMINISTATOR zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień REGULAMINU w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu REGULAMINU na stronach internetowych serwisu ALEBABKA.

 

9.3.2 Poprzez zalogowanie się do serwisu ALEBABKA po publikacji informacji o zmianie REGULAMINU wraz z jego tekstem jednolitym na stronach internetowych serwisu, UŻYTKOWNIK deklaruje bezwarunkową akceptację nowej treści REGULAMINU.

 

9.3.3 W przypadku braku akceptacji zmian w REGULAMINIE, UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić ADMINISTRATORA o takiej decyzji.

 

9.3.4 Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta UŻYTKOWNIKA.

 

9.3.5 Z chwilą publikacji REGULAMINU, załączników lub dodatków albo ich zmian na stronie WWW ADMINISTRATORA wszelkie wcześniejsze REGULAMINY, załączniki oraz dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.

 

9.4. Właściwość sądu.

 

9.4.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis ALEBABKA, których stroną jest ADMINISTRATOR będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby ADMINISTRATORA.

 

9.4..2 Wszelkie spory dotyczące transakcji zawieranych za pośrednictwem serwisu ALEBABKA będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla ich stron. ADMINISTRATOR nie jest stroną takich sporów.

 

9.5 Ostatnia aktualizacja REGULAMINU: 05-05-2017r.

able through admin panel

Top